زمان بازدید و آدرس نمایشـگاه

زمان بازدید و آدرس نمایشـگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشـگاه

27 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1402، ساعت 15-21

آدرس: 

کمربند شرقی، روبروی منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللی اصفهان