قوانین انصراف نمایشگاه

اعلام انصراف و عودت هزینه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول 1 صورت خواهد گرفت.

جدول 1- شرایط عودت وجه هنگام انصراف

 ردیف  زمان انصراف  درصد کسر از کل مبلغ غرفه
 1  تا 90 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  30%
 2  89 روز تا 50 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  50%
 3  49 روز تا 30 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  70%
 4  29 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به بعد  100%